Nyborg byfoged skifteprotokol 1630-1643

Skifterne