Svendborg byfoged skifteprotokol 1812-1814

Skifterne