Svendborg byfoged skifteprotokol 1760-1790.

Skifterne