Svendborg byfoged skifteprotokol 1709-1760

Skifterne